SOMALIAS MILJÖ OCH
VATTENPROBLEMATIKERNA


Inledning –
ett globalt perspektiv om miljö och vattenfrågor

Miljön har blivit en viktig fråga i dagens samhälle från många olika viktiga aspekter; som rör social, politisk, ekonomisk, kulturell, hälsa och ekologisk. Dessa ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer som påverkar på miljön samspelar och är beroende på varandra. Ekonomisk utveckling med minsta miljöeffekter ger sysselsättning, vilken gynnar social utveckling och politiska stabilitet. Men människliga aktiviteter på jorden förändrar den naturliga miljön på ett sätt som inte hänt förut, och den gör vår gemensamma framtid i fara. De stora hoten mot vår naturmiljö kommer därför att kräva förändringar av den moderna människans livsmönster. Det höga mortalitet och många sjukdomar i fattiga länder har direkt koppling till förstöring av deras miljö. Fattigdomen och väpnade konflikter i många delar av världen har negativa konsekvenser på miljö. Dessa miljöförstöringar och utarmning av naturresurser hotar en ny säkerhetsstruktur och möjligheter att nå hållbart utveckling. Båda Rio och Johannesburg världskonferenserna om miljö satte fokus på de här utmaningarna. Brist på rent vatten är också en annan aktuell fråga i många delar av världen, speciellt i torra områden där tillgången till rent vatten är och förblir ett centralt problem i alla samhällets sektorer. I dessa områden, brist på färskvatten kommer att bli avgörande för människa, mat och miljö. Frågan om vattenbrist är därför mer akut än klimatförändringar.

Somalia – ett land av vattenbrist och med förstörd miljö

Dagens Somalia, ett krigsdrabbat underutvecklat afrikanskt land med torrklimat, upplever alla dessa problematiker. Landet är de senaste 12 åren djupt i politiska, ekonomisk och sociala kriser. På grund av dessa kriser och sitt geografiska läge upplever landet idag exempellösa miljöproblematiker. Landet som aldrig haft miljöpolicy, miljöledningssystem och statlig myndighet som ansvarar för miljöfrågor, saknar också aktiva lokala organisationer som syftar till att satsa på den degraderande naturliga och människliga miljön. På sikt kan de här degraderingarna enkelt orsaka stora problem som kan vara svårt att lösa även långt efter man funnit lösning till den politiska problematiken. De stora hoten eller skadan mot miljö, som också bidrar till den sociopolitiska konflikten, är bland annat den ökande vattenbrist och grundvattenföroreningar, den alarmerande skogsavhuggningen, allvarliga olagliga industriella avfallsdumpningen i havet och förgiftning av fiskresurser och marin miljö, jorderosion, ständiga förstöring av naturliga betesmark och odlingsbar jord, och andra icke-avslöjade miljöpåverkan. Med hänsyn till dessa, landet är djupt i miljökatastrof, som i kombination med alltmer begränsade och överutnyttjade naturtillgångar förstärker den sociala instabiliteten och den pågående interna beväpnade konflikten. Dessa kräver insatser och förändringar, som vi i diaspora måste delta i. Åtgärder för att rädda försämrade miljön, avbryta negativa trender och hitta småskaliga vattenutvecklingar för samhället är därför självklart viktiga konfliktförebyggande insatser. Organisationen, SCWE, har därför beslutat att initiera insatser inom miljö och vattenområde i Somalia.

Knappa Vattenresurser, Konflikt och Stabilitet

Majoriteten av Somalias befolkning är nomader som lever av boskapsskötsel. Vatten är viktigaste input i denna socioekonomiska process och vatten tillförsel är villkor för allt liv. I Somalia, där det regnar sällan och lite, är vatten en bristvara och ett ständigt problem. Allt hänger på regnet, och vattnet och gräsmark är de avgörande faktorerna för nomadbefolkningens livsföring och den viktigaste livsmedel. Livet för Somalias nomader har alltid varit och är fortfarande ett ständigt sökande efter vatten för sig och sina djur. Den extreme vattenbristen har mångfallig orsakar och effekter. I Somalia är vatten därför värt sin vikt i guld. Alla tecken på torka, som orsakas av vattenbrist, väcker oro, och när torkan slår till i ett område, söker sig människor till andra trakter. När den efterlängtade regnperioden kommer hälsas den som årets viktigaste händelse. Därför utan vatten, inget liv. Vatten är heligt. För somalier har vattnet också en viktig kulturell betydelse, och i områden där det råder brist på vatten delar människor solidariskt i islamsk anda det lilla de har. Utveckling av det lilla vatten som finns bidrar därför till samhällets stabilitet.

Vatten kan också döda, halvt uttorkade brunnar och översvämningar kan sprida livsvaliga sjukdomar. Häftiga skyfall eroderar bort jord, översvämmar oskyddade byar och samhälle. De våldsamma tork och översvämningar är aldrig borta.

Traditionellt brukade Somalierna konkurrera om knappa resurser, som vatten och betesmark, som leder till inre konflikten, för att överleva och skapa sig drägliga liv. Efter självständigheten i 1960, tillgången på vatten har blivit en politisk fråga. Varken klanfejden, klanstrukturen eller andra fientligheter är därför riktig orsak till de långa svårlösta konflikterna i Somalia. Klansystemet är ett medel att nå dit, inte orsak i sig. En av de viktigaste förklaringarna till de rådande stridigheterna kan vara knappheten på naturresurser och dessa mycket låga utvecklingar. Bristande tillgångar av naturliga resurser spelar en viktig men osynligt roll om Somalias konflikt. Fattigdomen och orättvisan inom samhället har definierats som de grundläggande orsakerna till Somalias konflikt, inte klansystemet.

Den södra delen av landet finns två floderna, Juba och Shabelle, som har sina källor långt i Etiopien. Området mellan dessa floder upplevde svårast effekten av konflikten för att den inte haft riktigt utveckling av vatten och markresurser som finns.

Sedan 1991 råder ett inbördeskrig och många samhälleliga funktioner är i stort sett utslagna. Landets låga vattenförsörjningsinfrastrukturer som etablerats innan inbördeskriget är nu helt förstörda av konflikten och folk lider av vattenbrist. Vattenkvalitet är också oacceptabel. Behovet av att rehabilitera förstörda vatten-infrastrukturer såna som vattenbrunnar och vattenbehållare är mycket stort och viktig.

Viktiga Resurser för Insatser i Miljö och Vatten

I Somalia finns det stort behov av att skydda den redan skadade miljön och utveckla det lilla vattnet som finns, och största hinder är den politiska krisen och sociala instabiliteten. Men finansiella och människliga resurser som behövas saknas också. Stöd från utanför är därför väsentlig. Somalia saknar inte bara medel inom dessa verksamhetsfält utan också utbildade befolkningen som en stor del har flytt under inbördeskriget till olika delar av världen. Och en del av dem bor i Sverige, där de fått nya erfarenheter och kompetenser. Vad man kan göra under tiden är att stödja de lokala organisationerna i deras återbyggnadsprocess. I samarbete med SCWE som har kompetenta experter inom området, kan lokala organisationer stödjas att samla och sprida information, och upprensa befolkningsmedvetenhet och förståelse av att skydda deras miljö. Dessa lokala organisationer kan också stödjas att etablera småskalliga tekniska utrustningar som kan förbättra vattentillgången. Dessa lokala organisationer kan sedan ta över verksamhetsansvaret.